พฤติกรรมผู้บริโภค

จากการเข้ามาของอินทอร์เน็ตอันเป็นจุดเริ่มต้นของยุคดิจิตอล ที่ทำให้ผู้คนเริ่มคุ้นชินกับการใช้ชีวิตในโลกโซเชียลมากขึ้น ทั้งการปฏิบัติงาน สั่งซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงการทำธุรกิจผ่านทางออนไลน์ จากรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในปี 2562 โดย ETDA ได้เปิดเผยข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของชาวไทยในแง่มุมต่างๆ ซึ่งในปีที่ผ่านมาคนไทยใช้อินเทอร์เน็ต เฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง 22 นาที เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ถึง 17 นาที เลยทีเดียว

Generation ต่าง ๆ เรียนรู้และใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 9 – 10 ชั่วโมงต่อวัน  

จากรายงานพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยคนไทยมีการใช้งานอินเทอร์เน็ต 10 ชั่วโมง 22 นาทีต่อวัน หากแยกตาม Generation พบว่า Gen Y และ Gen Z ครองแชมป์ผู้ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงที่สุด เนื่องจาก Gen Y ส่วนมากเป็นวัยทำงานที่มีความจำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตประกอบการทำงานและจัดการธุระส่วนตัว ขณะที่ Gen Z ส่วนมากเป็นคนวัยเรียน ที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตประกอบการศึกษาหาความรู้และใช้ในช่วงเวลาว่างเป็นส่วนมาก

Gen ชั่วโมงใช้เน็ต
รายงานพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย By ETDA
 • อันดับ 1 Gen Y (อายุ 19 -38 ปี) มีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ 10 ชั่วโมง 36 นาที
 • อันดับ 2 Gen Z (อายุน้อยกว่า 19 ปี) มีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ 10 ชั่วโมง 35 นาที
 • อันดับ 3 Baby Boom (อายุ 55 -73 ปี) มีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ 10 ชั่วโมง
 • อันดับ 4 Gen X (อายุ 39 -54 ปี) มีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ 9 ชั่วโมง 49 นาที
เพศกับชั่วโมงใช้อินเทอร์เน็ต
รายงานพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย By ETDA

หากดูผลสำรวจจากการจำแนกตามเพศจะพบว่า กลุ่มเพศทางเลือกมีการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่ 11 ชั่วโมง 20 นาทีต่อวัน รองลงมาคือเพศชายเฉลี่ยที่ 10 ชั่วโมง 25 นาทีต่อวัน และเพศหญิง เฉลี่ยที่ 10 ชั่วโมง 17 นาทีต่อวัน

อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศไทย ภาคเหนือครองแชมป์ แต่เฉลี่ยแล้วไม่ต่างกันมาก

ปริมาณผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉลี่ยไม่แตกต่างกันมากแสดงว่าอินเทอร์เน็ตภายในประเทศมีความครอบคลุมและทั่วถึง ทำให้ประชากรทั่วทุกพื้นที่สามารถใช้งานได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยภูมิภาคที่มีการใช้งานอิเทอร์เน็ตมากที่สุดคือ

พื้นที่กับชั่วโมงใช้อินเทอร์เน็ต
รายงานพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย By ETDA
 • อันดับ 1 ภาคเหนือ เฉลี่ย 10 ชั่วโมง 31 นาที
 • อันดับ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลี่ย 10 ชั่วโมง  28 นาที
 • อันดับ 3 ภาคกลาง เฉลี่ย 10 ชั่วโมง  19 นาที
 • อันดับ 4 กรุงเทพฯ เฉลี่ย 10 ชั่วโมง  19 นาที
 • อันดับ 5 ภาคใต้ เฉลี่ย 10 ชั่วโมง  17 นาที

การท่อง Social Media ครองแชมป์กิจกรรมที่มีการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตมากที่สุด  

       คนไทยยังนิยมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้งานโซเชียล มีเดีย หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Facebook, Instagram, twitter มากถึง 91.2 % ครองอันดับ 1 ถึง 7 ปีซ้อน สื่อให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี โดยกิจกรรมการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ได้ติด 1 ใน 5 ของกิจกรรมยอดฮิตเป็นปีแรก แสดงถึงความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของการทำธุรกรรมทางออนไลน์และพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านทางออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมยอดฮิต 10 อันดับ ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม : อัปเดตฟังก์ชั่นใหม่ในทุกโซเชียล

กิจกรรมยอดฮิต
รายงานพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย By ETDA
 • อันดับ 1 ใช้ Social Media เช่น Facebook, Instagram, twitter เฉลี่ย 91.2 %
 • อันดับ 2 ดูหนัง ฟังเพลง เฉลี่ย 71.2 %
 • อันดับ 3 ค้นหาข้อมูลออนไลน์ เฉลี่ย 70.7 %
 • อันดับ 4 รับ – ส่ง E-mail เฉลี่ย 62.5 %
 • อันดับ 5 ชำระเงินค่าสินค้าและบริการ เฉลี่ย 60.6 %
 • อันดับ 6 อ่านหนังสือออนไลน์ เฉลี่ย 57.1 %
 • อันดับ 7 ซื้อสินค้าและบริการ เฉลี่ย 57.0 %
 • อันดับ 8 ติดต่อสื่อสารออนไลน์ เฉลี่ย 50.0 %
 • อันดับ 9 เล่นเกมออนไลน์ เฉลี่ย 34.1 %
 • อันดับ 10 Live สด เฉลี่ย 29.6 %

การสั่งอาหารออนไลน์กิจกรรมยอดนิยมมาแรง ที่มีการเติบโตมากที่สุดระหว่าง ปี 2561 – 2562   

คนไทยนิยมสั่งอาหารออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 15.1 % จากปี 256 แสดงถึงพฤติกรรมที่ชื่นชอบความสะดวกสบายและบริการที่รวดเร็วโดยมีโซเชียลมีเดียเป็นสื่อกลาง ผ่านบริการจากบริษัท Food Delivery ที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน โดยกิจกรรมที่สะท้อนถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็ติดอันดับกิจกรรมยอดนิยมที่มีการเติบโตมากที่สุดระหว่างปี 2561 -2562 ด้วยเช่นกัน

กิจกรรมออนไลน์ที่เติบโตมากที่สุด
รายงานพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย By ETDA
 • อันดับ 1 บริการสั่งอาหาร เพิ่มขึ้น 15.1 %
 • อันดับ 2 ชำระเงินค่าสินค้าและบริการออนไลน์ เพิ่มขึ้น 11.4 %
 • อันดับ 3 รับ-ส่งสินค้าและพัสดุ เอกสารออนไลน์ เพิ่มขึ้น 11.0 %
 • อันดับ 4 ดูหนังฟังเพลง เพิ่มขึ้น 10.5 %
 • อันดับ 5 ใช้บริการรถโดยสารออนไลน์ เพิ่มขึ้น 9.3 %

Search Engine ครองอันดับ 1 ช่องทางที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลออนไลน์มากที่สุด

การค้นหาข้อมูลของบริการ รีวิว และการค้นหาคำตอบ ชาวไทยใช้การ Search Engine หรือการค้นหาผ่านทาง Google มากเป็นอันดับ 1 ด้วยค่าเฉลี่ยที่ 97.3 % แสดงถึงพฤติกรรมที่เชื่อในการค้นหาข้อมูลการใช้งานจริงหรือรีวิวจากผู้ใช้งานก่อนจะเลือกใช้สินค้าหรือบริการ โดยแบ่งช่องทางค้นหายอดนิยมเป็น 5 อันดับ ดังนี้

 • อันดับ 1 Search Engine เฉลี่ย 97.3 %
 • อันดับ 2 Youtube เฉลี่ย 75.2 %
 • อันดับ 3 Facebook Fanpage เฉลี่ย 67.3 %
 • อันดับ 4 Website / Blog เฉลี่ย 44.4 %
 • อันดับ 5 Pantip เฉลี่ย 42.7 %

Facebook Fanpage ครองอันดับ 1 ศูนย์รวมร้านค้าและบริการออนไลน์ในไทย

ช่องทางขายของออนไลน์ยอดนิยมในไทย Facebook Fanpage ครองอันดับ 1 ที่เจ้าของธุรกิจและพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นิยมเข้ามาเปิดร้านค้ามากที่สุด เฉลี่ยที่ 64.0 % ขณะที่ Shopee ตามมาเป็นอันดับที่ 2 ที่ 43.1 % และอันดับอื่น ๆ ดังนี้

ช่องทางซื้อ-ขายออนไลน์
รายงานพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย By ETDA
 • อันดับ 1 Facebook Fanpage เฉลี่ย 64.0 %
 • อันดับ 2 Shopee เฉลี่ย 43.1 %
 • อันดับ 3 Line เฉลี่ย 39.5 %
 • อันดับ 4 Instagram เฉลี่ย 26.6 %
 • อันดับ 5 Lazada เฉลี่ย 24.8 %
 • อันดับ 6 Twitter เฉลี่ย 8.7 %

Shopee ครองอันดับ 1 ช่องทางที่ผู้บริโภคใช้ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ ส่วนทางกับ Facebook Fanpage

แม้ช่องทางที่ร้านค้าเลือกเปิดร้านมาที่สุดจะเป็น Facebook Fanpage แต่ผู้บริโภคกลับไว้วางใจที่จะซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม E-Commerce อย่าง Shopee เป็นอันดับ 1 สูงถึง 75.6 %  รองลงมาคือ Lazada 65.5 % ในขณะที่ Facebook Fanpage ตกเป็นอันดับที่ 3 เฉลี่ยที่ 47.5 % และอันดับอื่นๆ ดังนี้

 • อันดับ 1 Shopee เฉลี่ย 75.6 %
 • อันดับ 2 Lazada เฉลี่ย 65.5 %
 • อันดับ 3 Facebook Fanpage เฉลี่ย 47.5 %
 • อันดับ 4 Line เฉลี่ย 38.9 %
 • อันดับ 5 Instagram เฉลี่ย 21.8 %
 • อันดับ 6 Twitter เฉลี่ย 5.7 %

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของชาวไทยมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มมาขึ้นทุกปี เนื่องจากอินเทอร์เน็ตที่เปิดให้บริการอย่างครอบคลุม ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดย Social Media ที่มีการใช้งานมากเป็นอันดับต้นๆ สะท้อนให้เห็นว่าในอนาคต Social Media จะเข้ามามีบทบาทกับในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น ไม่เพียงแค่การเสพสื่อบันเทิง ค้นคว้าหาความรู้ แต่จะรวมไปถึงการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค และการชำระค่าสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์

การวิเคราะห์ DATA เพื่อหาแนวทางปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับการทำธุรกิจ การโฟกัสเพียงแพลตฟอร์มเดียวอาจจะไม่ตอบโจทย์อย่างตรงเป้า แต่ต้องวางแผนอย่างครอบคลุม เช่นการสร้างความน่าเชื่อถือบนแพลตฟอร์มหลักและแพลตฟอร์มรองที่แบรนด์ใช้เปิดเป็นช่องทางขายสินค้าหรือบริการ เพื่อการเก็บยอดขายจากลูกค้าในทุกช่องทาง

การเก็บข้อมูลลูกค้าและวิเคราะห์ช่องทางที่ขายดี ทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีแพลตฟอร์มที่ช่วยเก็บข้อมูลได้ครบ พร้อมรายงานรายละเอียดขั้นสูงได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ธุรกิจไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของลูกค้า เพื่อการพัฒนาต่อยอดธุรกิจอย่างมั่นคงและการแข่งขันกับคู่แข่งได้ในอนาคต

Fillgoods ผู้ช่วยมืออาชีพของธุรกิจออนไลน์ ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ครบคลุมทุกการจัดส่ง ตอบโจทย์ทุกการขาย สมัครใช้งาน


ข้อมูลจาก : ETDA

เจาะพฤติกรรมผู้บริโภคในไทย ปี 2562 คนไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ตทำกิจกรรมออนไลน์ที่เปลี่ยนไปอย่างไร